۲۹,۷۰۰ تومان

علی تکان نخورد. پردیس کورمال کورمال دستمال جلوی گاز را پیدا کرد و کشیدش. خم شد و تلاش کرد آب ها را جمع کند. بعد همانجا نشست جلوی یخچال. پاهایش را توی دلش جمع کرد. دستش را انداخت دور بازوی خودش. عضلاتش را متقبض کرد. ماهیچه هایش را زیر دستش حس کرد. بعد به شکمش و عضله هایش که هر روز سفت تر می شدند، دست کشید. در یخچال را باز کرد. نگاهی به سبزی ها، میوه ها و قطعه های مرغ توی بشقاب انداخت. دماغش را مچاله کرد و شانه هایش را بالا انداخت. بعد در یخچال را بست. نگاهی به علی کرد و گفت: “باز هم سیگار داری؟”

نسخۀ الکترونیک

خرید از طاقچه

شناسه محصول: 1000103 دسته: , , برچسب: ,