۵۴,۰۰۰ تومان

نظریۀ دولت توسعه‌گرا، با الهام از تجربۀ اقتصادی موفق برخی کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا ارائه شده است و دولت توسعه‌گرا را در مقابل انواعی از دولت‌های جهان سومی قرار می‌دهد.
این کتاب به مواردی چون جایگاه دولت در هدایت روند توسعه، ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا، قابلیت‌های دولت توسعه‌گرا در کمک به توسعه، نظریات مختلف در این رابطه، مدل نظری و روش تئوریکی در این خصوص، ارائۀ راه‌حل پیش‌بردی (راهبردی) و عملکردگرا، جایگاه و نقش دولت در ایجاد دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی، روش تئوریکی برای نقش دولت در توسعه، مدرنیته، تجدد، نوین‌سازی و شاخص‌های دولت توسعه‌گرا، دولت‌های توسعه‌گرا و منافع اقتصادی، حقوق بشر، مشروعیت و عملکرد، پرداخته است.
یادمان نرود که کودتای ۲۸ مرداد منجر به ظهور فرهنگ سیاسی شد در دورۀ خودش کم‌کم نخبگان توسعه‌گرا روند توسعه را در پیش گرفتند و یک‌نوعی از استقلال نسبی دولت نسبت به دیگر طبقات شکل گرفت.
تشکیلات اداری قدرتمند شدند، ولی جامعۀ مدنی ضعیف شد.
یکی از مهمترین ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا ایجاد مزیت نسبی در تولید کالا، انباشت سرمایه و کمک به کارآفرینی بود.

این کتاب مشتمل بر ۴ فصل است.

فصل اول: کلیات پژوهش
فصل دوم: مفاهیم کلیدی
فصل سوم: دولت و توسعه در ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲
فصل چهارم: دولت و توسعه در ایران از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷

یکی از مباحث اصلی در حوزۀ توسعه، نقش و جایگاه دولت در ایجاد دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی است. دولت توسعه‌گرا بیشتر در شرق آسیا و دولت تحصیل‌دار بیشتر در خاورمیانه مطرح بوده‌اند. با این‌حال ما تلاش کردیم با توجه به مدعای خود و با استفاده از دیدگاه نظریه‌پردازان دولت توسعه‌گرا به بررسی دولت توسعه‌گرا و شاخص‌های آن در ایران ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ بپردازیم.
و با شکل‌گیری کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به‌ناگاه فضای خشونت‌باری بر فضای سیاسی جامعه حاکم شد که البته این خود نشان از عدم توازن بین رشد فرهنگ سیاسی و توسعۀ سیاسی دارد؛ به‌عبارت دیگر فرهنگ سیاسی تودۀ مردم یک گام عقب‌تر از گفتمان توسعۀ سیاسی و دموکراسی در میان روشنفکران و نخبگان سیاسی بود.
این کتاب الهام‌گرفته از الگوی نظری آدریان لفت‌ویچ است. او در کتاب خود با عنوان «دولت‌های توسعه‌گرا» به اهمیت سیاست در توسعه پرداخته و اهمیت سیاست در توسعۀ کشورهای در حال رشد و جهان سومی را بررسی کرده است.

نسخۀ الکترونیک

خرید از طاقچه

شناسه محصول: 1000151 دسته: