۹۰,۰۰۰ تومان

اچ جکسون براون نویسندۀ کتاب، معتقد است: “مسئولیت والدین هموار کردن راه زندگی برای فرزندان خود نیست، مسئولیت آنها در اختیار گذاشتن نقشه‌ی این راه است …” بنابراین هنگامی که فرزندش آمادۀ رفتن به کالج می‌شد، تصمیم گرفت به عنوان “نقشۀ راه” همۀ توصیه‌ها و تجربیات باارزشی را که در زندگی به دردِ خودش خورده بود، به روی کاغذ بیاورد و به صورت یک مجموعۀ مفید و کاربردی به پسرش تقدیم کند. حاصل گردآوری‌های او کتابی است که معرفی می‌کنیم. به قول نویسنده شاید با بعضی نکات این کتاب موافق نباشید، حتی خودتان صدها نکتۀ مفید دیگر داشته باشید که فکر می‌کنید باید به این کتاب اضافه شود، اما هر چه که باشد حتماً بعضی از نکات این کتاب به دردتان خواهد خورد…

نسخۀ الکترونیک

خرید از طاقچه