تماس بگیرید

برای یکشنبه‌ها

بادبادک ها مال باد هستند، نه مال ما
بادبادک ها همه مال باد هستند.
این را خودت در آن روزهای هنوز خوشبختی من، در آن سالهای همه یک راست تا خورشید من که دو سیاه مشتاقم خیابان انگار هزار فرسنگ تو را در باد و کوران حتا، هر بهشت یکشنبه بی تابی می کردند تا دستشان را چفت کنند، چفت کنی در مهربان لبخند نگاه دو خسته سالیان آلودت؛ حک کردی بر هر آنچه نامش بودن من تواند بود.
خیلی نمی گذرد از آن روزها که من یک بادبادک بزرگ خیلی بزرگ داشتم. یک روز رفت و دیگر برنگشت. فقط نخش مانده توی دستم.

نسخۀ الکترونیک

خرید از طاقچه