۹۰,۰۰۰ تومان

هنوز آونگِ میانِ دو جهانم اما آرزویِ بزرگ یا شاید کوچکی دارم. نمی‌دانم سرنوشتِ ما در این جهان جدید چه خواهد شد و نمی‌دانم روزگار درنهایت این دو کولی‌ِِ کوچکِ آواره را به زنجیرِ کدام آرزو یا کابوس خواهد بست. اما می‌دانم اگر در این دیار یا هرجای دیگری ریشه کنم روزی نخلی خواهم کاشت. آری، من هم به نخل خیانت نخواهم کرد!