۲۵۲,۰۰۰ تومان

آموزش زبان کاربردی با استفاده از آثارادبی فارسی

پژوهش و گردآوری از گلاویژشیخ‌الاسلامی
در زمینۀ مهارت‌های زبانی، بویژه مهارت‌های شفاهی (صحبت کردن و گوش دادن) منابعی که برگرفته از فرهنگ و ویژگی های اجتماعی ایران باشد، به اندازه کافی وجود ندارد. لذا با مراجعه به آثار ادبی فارسی، کوشش شده اهمیت کسب مهارت‌های زبانی و توانش ارتباطی به گونه‌ای که در این آثار جلوه‌گر است و ریشه در تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم دارد، برجسته شود. بلکه از این طریق بتوان به بنا نهادن پایه‌های نوجویی زبان فارسی کمک کرد. در این اثر شناختی نو از ادبیاتی کهن دربارۀ اهمیت کسب مهارت‌های شفاهی زبان به دست می‌آید و امید است عناصری که همیشه موجد پویایی ادبیات ما شده، به آموزش زبان فارسی هم یاری رساند.