۷۲,۰۰۰ تومان

«فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش» مجموعه مقالات علی شهبازی درباره فهم مضمون‌های ورای سازمان و ایدئولوژی داعش است.

در مقدمۀ اثر می‌خوانید:

«فرض من این است که داعش پدیداری تاریخیست و افق خود را دارد؛ لذا برای تعریف درست و دقیق از داعش باید این افق را به فهم درآورد. به فهم درآوردن افقِ داعش از توان روش‌شناسی‌های فعلی خارج است. پژوهش در این حوزه و با این هدف عموماً تحلیل کیفی و ژرفکاوی در کنش‌ها، شعارها، بیانیه‌ها و اندیشه‌های داعش را می‌طلبد، اما وقتی تفسیری را به‌دست‌آوردیم، چگونه می‌توانیم به صحّت آن اطمینان داشته‌باشیم؟ این پرسش بزرگترین چالشِ این کتاب است. بدین دلیل تا حدّ امکان تلاش کردم آراء سایر اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه را بررسی کنم.

در «فصل نخست» دسته‌بندی پارادایمیک از پژوهش‌های انجام‌شده در حوزهٔ مطالعات تروریسم و به‌خصوص داعش ارائه و در «فصل دوم» مباحثی پیرامون فلسفهٔ خشونت را مرور کرده‌ام. برای مطالعهٔ فلسفهٔ خشونت از آراء چهار تن از فلاسفهٔ معاصر استفاده کرده‌ام که عبارتند از: فردریش نیچه، فردریش هگل، ماکس شلر و ژان پل سارتر. در تمام این پژوهش فرض اصلی من آن است که پارادایم کین‌توزی می‌تواند درک منسجم و عمیقی از زیست‌جهان داعش به ما ارائه کند، اما این پارادایم را در فصل آخر و با روش‌شناسی هرمنوتیک زندگی تفسیر کرده‌ام. در «فصل سوم» ذیل پارادایم کین‌توزی ماکس شلر به تفهّم این پدیدار پرداختم. در این فصل نشان دادم این پارادایم می‌تواند در ژرفکاوی این پدیدار موفق باشد. در «فصل چهارم» با استفاده از پارادایم استراتژیک به‌عنوان یکی از چارچوب‌های مطرح در زمینهٔ مطالعات تروریسم به بررسی این پدیدار تاریخی پرداخته‌ام. در این فصل ظرفیت تحلیلی پارادایم اشاره‌شده را نیز نقد و بررسی کرده‌ام تا در انتها خواننده امکان آن را داشته‌باشد که میان منظرهای متعدّد با نقدهای نویسنده نیز آشنا شود. در «فصل پنجم» با کاربست فلسفهٔ نیچه به‌عنوان منظری که بتواند ژرفای زندگی انحطاط‌یافتگان را به فهم درآورد، جهان زندگی داعش را کاویده‌ام و ….

نسخۀ الکترونیک

خرید از طاقچه