۱۰۸,۰۰۰ تومان

کتاب «زان یارِ دلنوازم» تلاشی است برای نگارش متنی منسجم از‌ اندیشه‌ها -و نیز تصوراتی- که نگارنده در سال‌های غربت با آنها کلنجار می‌رفته است. شاید درمیان‌گذاشتن این تأملات ذهنی برای خوانندگان سخن‌سنج جالب باشد و بتوانند به غنای این انگاره‌ها کمک کنند.
هرچند مقالات مطروحه در کتاب حاضر از منظر موضوع یکدست نیستند، اما جملگی دررابطه با شعر و ادبیات و فلسفۀ هنرند. پاره‌ای از نوشته‌ها در پاسخ به مقالات و یا کتاب‌های منتشرۀ نویسندگان مطرح سرزمینمان است و بخش دیگر به‌شکل مستقل به طرح موضوع و یا موضوعات خاصی پرداخته‌اند.
محور گفتارها مبتنی بر فلسفۀ هنر و زیبایی‌شناختی است. در این راستا، نوشته‌ها صرفاً به تئوری نمی‌پردازند، بلکه بیشتر کاربرد آنها را تحلیل می‌کنند؛ مثلاً اگر آناتومی ‌غزلی از حافظ مدّنظر است، سعی شده تا تئوری نقد ادبی مدرن و یا ‌نظر فیلسوفان دررابطه با هنر در تأویل غزل به‌کاربرده شود.
در این کتاب آثار شعرایی چون حافظ، عطار، نیمایوشیج و فروغ فرخزاد نقد و بررسی شده است.