(2 بررسی مشتری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ندا خداشناس فیروزآبادی در کتاب ذهن، زبان، معنا، مباحثی در معناشناسی شناختی بیان می‌کند. او با بیان این نکته که بحث درباره مفهوم و به طور کلی مفاهیم سخت‌ترین و پیچیده‌ترین موضوع بحث در میان مردم جهان است، کتاب را آغاز می‌کند. اما در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که با وجود پیچیدگی، یعنی آنچه که عموم مردم تصور می‌کنند، «مفهوم» یک مقوله پیچیده فلسفی نیست، بلکه عینی‌ترین و گسترده‌ترین چیزی است که هر انسانی که با زبان سروکار دارد، هر لحظه با آن رو به‌ رو می‌شود.
در ادامه کتاب ذهن، زبان، معنا درباره مفاهیم مختلفی مانند ذهن، زبان، معنا، خرد، منطق، فلسفه، تصورات ذهنی، تقدم یا تاخر فکر بر زبان و … صحبت می‌کند.
علاقه‌مندان به مطالعات فلسفی را به خواندن کتاب ذهن، زبان، معنا دعوت می‌کنیم.

((پشت جلد کتاب))

جهان، جهان تغییرات است و باثبات‌ترین قانون دنیا، بی‌ثباتی است. از این رو، ذهن انسان مدام در پی رهگیری تغییرات هستی است و در این کشاکش، در پی یافتن الگوها و قانون‌هایی است که بتواند خود را با آنها هماهنگ کند، تصمیم‌گیری کند و نتیجه بگیرد. ایدۀ «الاکلنگ واژهای سه‌گانه» روشی است تا در سه راهی انتخاب اتفاق و هیجان و رفتار، راه میانه را به وقت نیاز پیش گیریم؛ چرا که یک، یک است و دو، دو؛ اما از سه تکثّر زاید! ایدۀ «الاکلنگ واژگان سه گانه» ارتباط میان منطق ارسطویی و فازی را مدل کرده است و درواقع نوعی منطق سه گزینه‌ایی فازی است که روی واژگان پیاده شده است. بحث این ایده بر سر «مرز» میان «سازه‌ها» است؛ آنجا که «تحوّل، تدریج، تغییر، تنوّع، تکامل و تحرّک» روی «واژگان» و «پدیده‌ها» رخ می‌دهد؛ یعنی دقیقاً در «نقاط مرزی».

نسخۀ الکترونیک

خرید از طاقچه