۱۶۲,۰۰۰ تومان

من در این کتاب خواهم کوشید که به پرسش‌های اساسی دربارۀ هنر داستان پاسخ دهم. آیا رئالیسم واقعیت است؟ ما چگونه یک استعارۀ موفق را تعریف می‌کنیم؟ یک شخصیت چیست؟ چه موقع ما استفادۀ درخشان از جزئیات در داستان را تشخیص می‌دهیم؟ زاویۀ دید چیست و چگونه کار می‌کند؟ همدلی تخیل‌آمیز چیست؟ و چرا داستان بر ما اثر می‌گذارد؟ این‌ها پرسش‌هایی دیرینه هستند و برخی از آنها به‏ واسطۀ نقد آکادمیک و نظریۀ ادبی در نوشته‌های سال‌های اخیر احیا شده‌اند، اما من مطمئن نیستم که نقد آکادمیک و نظریۀ ادبی پاسخ‌های چندان درخوری به آنها داده باشند. بنابراین، امیدوارم این کتاب بتواند پرسش‌های نظری را طرح کند، اما پاسخ‌های عملی  به آنها بدهد؛ به‌عبارت دیگر، پرسش‌های یک منتقد را طرح کند و پاسخ‌های یک نویسنده را به آنها بدهد.

دسته: