۵۴,۰۰۰ تومان

باران می‌آید
تو نمی‌آیی؟

🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️
باران می‌آید
تو تشدید می‌شوی
و شعر
راه خانه را پیدا می‌کند

باران می‌آید
تو نمی‌آیی؟
🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️

نسخۀ الکترونیک

خرید از طاقچه

تمام شده